Pályázat egységes megjelenésű turisztikai információs pontok megtervezésére
A Magyar Művészeti Akadémia nyílt építészeti ötletpályázatot hirdet egységes megjelenésű turisztikai információs pontok megtervezésére.
Bahil Roland 2013.09.23.
Pályázat kódja: MMA TÁJ/PONT Ötletpályázat 2013
A pályázatok postai feladásának határideje: 2013. november 18.

A pályázat tárgya, célja: Karakteres építészeti eszközökkel megfogalmazott, a turizmust tájékozódási és tájékoztatási centrumként (l. Info-Box) kiszolgáló, figyelemfelkeltő, de a kialakult falu, vagy városképet nem romboló építmény TÁJ/PONT, azaz TÁJékoztató és TÁJékozódási PONTok hálózatára vonatkozó elképzelések bemutatása. A pályázat célja, hogy a látogatók a megtervezésre kerülő térben kapjanak általános tájékoztatást a település és környezetének történetéről, természeti, műemléki és történelmi nevezetességeiről, egyéb turisztikai célpontjairól, szállás- és étkezési lehetőségekről.

Az ötletpályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke: bruttó 8 millió 600 ezer forint + járulékai, összesen 11 millió forint.
A pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre a minimum 500.000 Ft, maximum 1,5 millió Ft díjazás állapítható meg.

A tervpályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1.§ (2) bekezdés k) pontja szerinti definíciót /„építészeti alkotás és annak terve”/ figyelembe véve 40. életévét be nem töltött építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyként nyújthatják be papír alapú pályázatukat.
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje az ötletpályázatban megjelenítésre kerülő terv magánszemély alkotója a szerzői jog jogosultjaként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosaként lehet. A díjazásban részesített tervpályázati dokumentációt a pályázat kiírója díjmentesen látogatható kiállítás keretében mutatja be.
Tervezési program
A tervezési feladat egy országosan egységes turisztikai információs rendszer alapegységeinek a megtervezése, mely az adott település méretéhez igazodó funkciókat tartalmazza.
Az épület helyszínválasztásánál figyelembe kell venni a tömegközlekedési kapcsolatokat, hiszen az építmény elsődleges célja éppen az, hogy a településre érkezők, vagy onnan továbbindulók tájékoztatását szolgálja. Szempont még az adott településen belüli központi elhelyezkedésen kívül az is, hogy a helyszín közel essen a főbb gyalogos turista útvonalakhoz, ugyanakkor az építmény közelében lehetőség legyen gépkocsival való rövid idejű megállásra is.

A pályázatnak nem célja a tájegységi körzetek meghatározása, azonban a pályázók feladata olyan valós helyszínek kiválasztása, amelyek a kiírásban megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek. Javasolt, hogy a pályázók az általuk jól ismert településekre dolgozzák ki pályaműveiket.

A TÁJ/PONT épületek az adott település lakosságszámától, vagy a látnivalók, turisztikai célpontok számától függően, különböző funkcionális tartalommal, különböző alapterületűek lehetnek. A létesítmény alapeleme minden esetben egy fedett nyitott tér, amely egyrészt védett pihenőhelyként szolgál, másrészt a belső falfelületein információk hordozására alkalmas. Ehhez kapcsolódhatnak további kiszolgáló funkciók is.

A pályázóknak három alapesetre kell kidolgozni pályaműveiket, és ezeken keresztül kell bemutatni az egyes épülettípusok flexibilitását, variálhatóságát esetleg további típusok kialakíthatóságát is. A három változat közül csak egyet kell valós helyszínre elhelyezni (a helyszínt és a típust a pályázó szabadon választhatja meg), a másik két változat kidolgozásával a pályázó az egyes típusok közötti egységes arculati kapcsolatot, valamint a formai, szerkezeti és funkcionális flexibilitást kell hogy bemutassa.

‘A’ Típus – 1500 lakosnál kevesebb – falusi TÁJ/PONT, elsősorban turista útvonalakhoz, természeti értékekhez kapcsolódó tájékoztatással, személyzet nélkül.

20 m2 fedett, nyitott – az uralkodó szélirány figyelembevételével tájolt – tér 1×6 fő részére pihenési lehetőség beépített padokkal, asztallal. A leülést úgy kell biztosítani, hogy a tér a körítő falak mentén belül körbejárható legyen. A falakon min. 15 m2 – álló helyzetből nézhető – információs felületet kell biztosítani, térképek, fényképek stb. számára. Jól láthatóan kell elhelyezni a turisták számára ingyenesen rendelkezésre álló térképek, prospektusok számára kialakított tartókat
5 m2 tárolóhelyiség – takarítószerek, papíranyagok tárolására, vízvételi lehetőséggel
5 m2 (1 db) automata akadálymentes WC – javasolt megfelelő referenciával rendelkező automatikusan működő, öntisztító WC modul beépítése
‘B’ Típus – 1500–25 000 lakos – kisvárosi TÁJ/PONT, a környék és a település természeti és kulturális nevezetességeit bemutató információkkal, időszakosan ott tartózkodó személyzettel.

30 m2 fedett nyitott tér, 2×4 fő számára leülési lehetőséggel, a falakon 20 m2 információs felülettel
10 m2 információs iroda – 1 fő személyzettel, időszaki nyitva tartással. Az iroda min. 2 méter hosszú pult-ablakkal a fedett nyitott tér irányába kell hogy nyíljon. Az iroda helyiség biztonságos zárásáról gondoskodni kell.
5 m2 tárolóhelyiség
5 m2 (1 db) automata akadálymentes WC
‘C’ Típus – 25 000 lakos felett – városi, vagy nagyvárosi (100 000 lakos felett több TÁJ/PONT is telepítésre kerülhet) információs pont, jelentősebb turisztikai központ, állandó személyzettel.

40 m2 fedett nyitott tér, 2×6 fő számára leülési lehetőséggel, a falakon 40 m2 információs felülettel
20 m2 információs iroda – 3 fő személyzettel, állandó (nappali) nyitva tartással. Az iroda a fedett nyitott tér irányába kell hogy nyíljon. Az egy légterű helyiségben a közönség részt (10 m2) egy min. 4 méter hosszú pult kell hogy elválassza a személyzet irodaterületétől. A helyiség biztonságos éjszakai zárásáról gondoskodni kell.
5 m2 személyzeti WC
5 m2 tárolóhelyiség
10 m2 (2 db) automata akadálymentes WC
A koncepció megalkotása során törekedni kell a visszafogott, egyszerű formai és szerkezeti megoldásokra, a TÁJ/PONT épületek „embléma-szerű” megfogalmazására. Az építészeti megjelenésben ötvöződjék a hagyománytisztelet és a kortárs szellemiség. A megfelelő anyagválasztás a pályázók feladata, de mindenképpen elvárt az időjárási hatásokat jól tűrő, tartós, kevés karbantartást igénylő szerkezeti és részletmegoldásokra való törekvés. Kiíró javaslatot kér a fedett-nyitott térben kialakítandó információs felületek grafikai megjelenítésére, és a használatot jól tűrő, a rongálásnak ellenálló műszaki megoldására.
Bár alapvető cél az egységes, emblematikus megjelenés, de a pályázók javaslatot adhatnak az egyes épületek területi identitását erősítő, az adott helyszín környezetére jellemző építészeti formavilág absztrakt megjelenítésére.
A pályaművek elkészítésénél mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az építményeknek energetikai szempontból „önfenntartónak” kell lenniük. Ennek műszaki (napelem, nap cella, hőszivattyú stb.), és nem utolsósorban építészeti (berendezések elhelyezése) megoldására a pályázóktól vár megoldási javaslatot a Kiíró.

Beadandó munkarészek
Minden önálló tervlapon fel kell tüntetni a rajz megnevezését, valamint a következő feliratot:
„MMA TÁJ/PONT –Ötletpályázat – 2013″. A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére. A pályázatokat egy példányban legfeljebb 2 db 70×100 cm-es kartonra kasírozva kell beadni. A tervlapokon minden olyan (rajzos, és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon és a maketteken kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni.

Szerkesztési elveket, variálhatóságot bemutató vázlatok ortogonális vagy térbeli ábrázolással
Mindhárom – ‘A’, ‘B’, ‘C’ – változatra:
települést, vagy városrészt bemutató átnézeti helyszínrajz M=1:4000 – a rajzon fel kell tüntetni a helyszínrajzi kivágásba eső fontosabb útvonalakat (főutak, turista utak, zarándok utak, stb.), a fontosabb turisztikai célpontokat
az építmény közvetlen környezetét bemutató helyszínrajz M=1:1000 – a rajzon be kell mutatni a tervezett épület települési szövetbe való illesztését, a fő megközelítési irányokat, szükség esetén az elhelyezéshez szükséges térépítészeti megoldásokat
alaprajz M=1:50
metszetek (min. 2 db) M=1:25
homlokzatok (min. 3 db) M=1:25
a fedett-nyitott tér falnézetek M=1:25 –grafikai és műszaki javaslat az információ felületek kialakítására
makett M=1:50 – tetszőleges anyagból, a léptéknek megfelelő részletezettséggel
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatot papír alapon, ajánlott küldeményként, tértivevénnyel postára adott dokumentumként kell beküldeni az alábbi címre:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1368 Budapest, Pf. 242.
A borítékon fel kell tüntetni MMA TÁJ/PONT Ötletpályázat 2013

A pályázathoz mellékelni kell:
A pályázati kiírás mellékletét képező ADATLAPOT és Hozzájáruló Nyilatkozatot a pályamű mellett elhelyezett zárt borítékban kell elhelyezni.

Lezárt boríték – A5 méretű, fehér boríték

kitöltött adatlap a pályamű szerző(i)nek adataival
tervlapok digitális (pdf) formátumban, adathordozón (CD/DVD)
hozzájáruló nyilatkozat
Letölthető dokumentumok
TÁJ/PONT pályázati felhívás és adatlap (pdf)
TÁJ/PONT pályázati felhívás és adatlap (doc)

A pályázatok postai feladásának határideje 2013. november 18.
A pályázat az alábbi linkről letölthető pdf formátumban, a kapcsolódó ADATLAP és Hozzájáruló Nyilatkozat pedig word formátumban http://www.mma.hu/palyazatok/
A pályázattal kapcsolatban kérdést 2013. szeptember 26-ig lehet feltenni a szmrecsanyi.dora@mma.hu e-mail címen. A kérdést feltevők 2013. október 3-ig elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésre.

Link:palyazatok.org

Címkék: