hír képzés adattár CPR online képzés tervezési segédlet

Megjelent a legfrissebb online CPR továbbképzés!


droID | 2015.03.09
Lezárult az idei országos CPR konferenciasorozat. Az előadásokat hanganyaggal és élő videóval közzétettük. Az elhangzott aktuális szakmai információkat most lehetőség van internetes képzés keretében kamarai kreditpontért elsajátítani.

A konferenciasorozat tematikáját idén az építési termékekkel szemben jogszabályban meghatározott alapvető követelmények kifejtése és az ezzel kapcsolatos gyakorlati támpontok adták. Mik ezek az alapvető követelmények? Az állékonyság és mechanikai szilárdság, a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- és környezetvédelem, a biztonságos használat és akadálymentesség, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hővédelem, valamint az élet- és vagyonvédelem.

Előadók: Tóth Balázs (ÉMI), Kovács-Sebestény Szabolcs (Fischer Hungária), Magyar Gábor (Leier Hungária), Lestyán Mária (TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség), Csordás Zoltán (Colt Hungária), Kovách László (Fakro Magyarország), Tóth Péter (ÉMI), Piri Antal (Isoprof), Haraszti László (Icopal), Kelemen Sándor (Creaton Hungary), Nemere Judit (Prefa Hungária), Sulyok Ferenc (Mantu Ajtó és Ablak Stúdió), Terjék Anita (ÉMI), Kende László (Top Trade), Ilyés László (ÉMI), László Ildikó (Aliplast), Szabó Gergely (Internorm), Papp Imre (ÉMI), Szatmári Zoltán (Bachl), Kapu László (Meva Zsalurendszerek), Visi Zoltán (Hella), Sólyomi Péter, Nyiri Szabolcs, Mühlbert Kornél (ÉMI)

Online CPR képzésre ezen a linken jelentkezhet.

Az előadások törzsét az ÉMI vizsgálati módszereinek és tanúsítási folyamatainak ismertetése adta, amely a megnövekedett tervezői felelősség nyomasztó tényét naprakész használható információkkal ellensúlyozta. Tóth Balázs alapján a tananyag olvasását megkönnyítő kivonatként az alábbiakban röviden – és ahol lehetett a jogszabályból a tervezők nyelvére átfordítva – összefoglaljuk a tervezők megújult feladatkörét.

A tervezési program kidolgozása
A megbízó és a tervező közösen kidolgozzák és véglegesítik az építtetői elvárásokat, megállapodnak a tervezési feladatról, amit a tervező a tervezési programban rögzít. A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. Amennyiben nem készül építészeti-műszaki dokumentáció, de a beépítendő termék teljesítményére jogszabályi előírás van, akkor az elvárt műszaki teljesítményt az építési szerződésben kell meghatározni.

Tervezés
A tervező az építészeti tervezés folyamatával párhuzamosan meghatározza az alkalmazandó anyagok és szerkezetek tulajdonságait. A jogszabály szabatos kifejezéseit használva - az építési termék építményben való felhasználásának módja, az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az üzemeltetéséből származó hatások, az építményt érő várható hatások és a szakmai szabályok figyelembevételével meghatározza az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét. Ugyancsak figyelembe kell venni a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott követelményeket. Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg követelményt, amely önmagában nem egy építési termék vagy nem egy készlet elemeinek összeszerelésével jön létre, hanem több építési termékből, az építési helyszínen, az építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban az adott szakterület műszaki előírásai szerint igazolja.

A betervezett építési termékek elvárt teljesítményének megadása
Nem kis feladat a termékek elvárt műszaki teljesítményének meghatározása. Az építménybe betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan az építészeti-műszaki dokumentációnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a) előre gyártott építési elemekből vagy késztermékekből készülő tartószerkezet esetén a tartószerkezet anyagának megjelölését, főbb méreteit, illetve amennyiben már ismert, akkor az alkalmazott terméktípus megnevezését;
b) a tartószerkezetnek az állékonyság és mechanikai szilárdság szempontjából legjellemzőbb elvárt teljesítményét, amennyiben azokra jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány követelményt állapít meg;
c) az egyéb építményszerkezetben az építési terméknek a felhasználás szempontjából legjellemzőbb elvárt termékjellemzőit, amelyekre jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány tűzvédelmi, épületenergetikai, zajvédelmi vagy egészségvédelmi követelményt állapít meg;
d) akadálymentes kialakítás esetén az alkalmazandó burkolatok, rácsok, kapaszkodók, lépcső elemek, ajtócsukó berendezések és más speciális építési termékek elvárt teljesítményét;
e) amennyiben jogszabály, szabvány vagy a tervezési program a tervezett építmény szempontjából közegészségügyi, biztonsági vagy más követelményeket tartalmaz, akkor a követelmények teljesítéséhez szükséges mértékben és részletezettséggel kell megadni az alkalmazott építési termékek elvárt teljesítményét;
f) a létesítendő épületgépészeti rendszerek berendezéseinek elvárt termékjellemzőit, amennyiben az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet követelményt állapít meg.

Segítség az elvárt műszaki teljesítmény meghatározásához
Felmerül a kérdés, hogy a tervező honnan fogja tudni, hogy az adott funkcióra mely terméktulajdonságokat tekintse lényegesnek, illetve a betervezett építési termékre milyen elvárt műszaki teljesítményeket adjon meg. Ehhez a feladathoz a tervező három segítséget vehet igénybe:
a) a kormányrendelet tartalmaz egy mellékletet, aminek segítségével a tervező eldöntheti, hogy a jellemző beépítési mód függvényében mely terméktulajdonságokat tekint lényegesnek. A tervező az építési termék elvárt műszaki teljesítményét ezekkel a terméktulajdonságokkal is meghatározhatja, azonban ettől a beépítés feltételeinek függvényében el is térhet. Jelen kiadvány ebben a munkában nyújt segítséget a tervezőnek.
b) a tervezőnek lehetősége van arra, hogy az építészeti-műszaki dokumentációban konkrét terméket jelöljön meg. Ebben az esetben ez egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti és a termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategóriát lényeges terméktulajdonságnak kell tekinteni melyeknek szintje, osztálya vagy leírása tekintendő az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményének. Ez azt is jelenti, hogy csak a megadottal egyenértékű vagy annál jobb műszaki teljesítményű termékre lehet kicserélni.
c) a tervező igénybe veheti független, hiteles, kellő felkészültséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakintézet segítségét. Ez a megoldás azért is kedvezőnek tekinthető, mert az előbbiekben említett készségekkel rendelkező szakintézet annak az eldöntésében is a megrendelő és a tervező segítségére tud lenni, hogy a gyártó által kínált termék valóban azt a műszaki teljesítményt nyújtja-e, amit magáról állít, illetve amit a tervező tervében az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményének meghatározott.

A beépítésre kerülő termékek meghatározása a kivitelezési dokumentációban
A tervezőnek a kivitelezési dokumentációban az elvárt műszaki teljesítmények alapján meg kell határoznia a beépítésre kerülő építési termékeket. A meghatározásnak a termék kereskedelmi forgalomból való beszerzéséhez elegendő információt kell tartalmaznia. Nem lenne szerencsés, ha a tervező olyan terméktulajdonságokat és szinteket vagy osztályokat írna elő, amelyeket nem lehet megvásárolni. A tervező a megbízó felé ilyen szempontból is felelős a projekt megvalósíthatóságért.

Szakszerű tervezés után szakszerű kivitelezés
Egy építmény akkor lesz jó, ha jól és következetesen van megtervezve, valamint jól és szakszerűen van kivitelezve. A jogszabály szabatos kifejezéseit használva egy építmény akkor lesz az alapvető követelményeknek megfelelő, ha a tervező az építési-műszaki dokumentációban a fentebbiekben részletezettek szerint állapítja meg a beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt teljesítményét, és ha a beépítés során a tervező előírásai mellett, figyelembe veszik az építési termék gyártójának a termék teljesítményére vonatkozó nyilatkozatát és a tárolására, szállítására, beépítésére vonatkozó előírásait is.

A teljesítménynyilatkozat
Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozata, egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki épületbe beépített építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban tett nyilatkozata igazolja. Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék beépíthetőségének feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt.

Speciális esetek
Egyedi, helyszínen gyártott, vagy műemlék építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes építési termék esetében a beépítéséért felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolhatja, hogy az építési termék tervezett beépítésével teljesülnek az építményre vonatkozó alapvető követelmények. Egy ilyen nyilatkozat megtétele igen nagy felelősséggel jár, ezért a felelős műszaki vezetőnek ajánlatos szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését igénybe venni. Bizonyos, a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszerével összefüggően szigorúbb esetekben a jogszabály kötelezően írja elő, hogy dokumentáltan igénybe kell venni szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését.


A folyamatosan frissülő CPR tervezési adattár letölthető az Építési Megoldások CPR aloldaláról, pontosabban innen.

A CPR rendelet szövegéről és a kapcsoldó jogszabályi fogalmakról itt kaphatunk hiteles tájékoztatást.

Fotó: www.dezeen.com

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások